W Dz.U. z 23 stycznia 2014 r. pod poz. 119 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań, m.in. z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, oraz z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;
  • jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań;
  • rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

Warto pamiętać, że przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze 2014 r.

Sprawozdania za grudzień 2013 r., IV kwartały 2013 r. i za rok 2013 sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2014 r.