W Dz.Urz. RP Monitor Polski z 19 grudnia 2013 r. pod poz. 1028 opublikowano Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Z obwieszczenia wynika, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. wynosi 112 380 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3746 zł.