W Dz.U. z 4 marca 2014 r. pod poz. 267 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 2014 r. (sygn. akt SK 18/13).

Badaniu poddano treść art. 17 ust. 1 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 3 lutego 2014 r. poz. 159). Dotyczy on ubezpieczonego, który wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Osoba taka traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres takiego zwolnienia.

Sędziowie rozpatrywali zastosowanie tego przepisu jako podstawy utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Zdaniem Trybunału, przepis w tym zakresie jest zgodny z Konstytucją.