W Dz.U. z 26 lutego 2014 r. pod poz. 246 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (tekst jedn. Dz.U. z 18 lutego 2014 r. poz. 217).

Opublikowano nowe formularze wniosków:

  • o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL),
  • o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS); oraz załączniki do nich:
  • Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD),
  • Wnioskodawca/uczestnik postępowania (KW-WU).

Zmiany dotyczą m.in. usunięcia pozycji formularzy dotyczącej wykazania wartości przedmiotu żądania, zakresu danych wnioskodawcy (uczestnika postępowania) itd.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 13 marca 2014 r.