W Dz.U. z 21 marca 2014 r. pod poz. 370 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przede wszystkim przedłużono termin obowiązywania zmienianego rozporządzenia z 30 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

Zmieniono też wzory formularzy:

  • INF-D-P „Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych”,
  • Wn-D „Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych”.

Pracodawca składa wniosek z informacją do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Poprzednio miał na to czas do 20. dnia miesiąca.

Rozporządzenie nowelizujące weszło w życie 1 kwietnia 2014 r., natomiast jego przepisy stosuje się, począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za kwiecień 2014 r.