W Dz.U. z 13 marca 2014 r. pod poz. 312 opublikowano Ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą samochodów osobowych.

Zgodnie z jedną ze zmian, za podlegające VAT odpłatne świadczenie usług nie uważa się użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu (art. 8 ust. 5 ustawy o VAT):

  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
  • nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego.

W tym przypadku za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 8 ust. 6 ustawy o VAT).

W odniesieniu do pojazdów samochodowych, tj. samochodów, których dopuszczalna całkowita masa nie przekracza 3,5 tony, można odliczyć całość VAT naliczonego od związanych z nimi wydatków, jeśli pojazdy te są używane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku samochodów używanych także do innych celów, można odliczyć 50% VAT naliczonego.

Do wydatków związanych ze wspomnianymi pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (związane z tą umową, inne niż wymienione w punkcie niżej),
  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
  • usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Ponadto w Dz.U. z 21 marca 2014 r. pod poz. 369 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
Zmiana dotyczy uchylenia zwolnienia od VAT określonego w § 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1722).
Dotyczyło ono dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji określonej w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca — nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Rozporządzenie nowelizujące weszło w życie 1 kwietnia 2014 r.

Zaś w Dz.U. z 28 marca 2014 r. pod poz. 407 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Określa ono głównie inne niż określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (chodzi o bankowozy i samochody pogrzebowe). Rozporządzenie obowiązuje również od 1 kwietnia 2014 r.