W Dz.U. z 22 kwietnia 2014 r. pod poz. 506 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Rozporządzenie, które weszło w życie 7 maja 2014 r., określa:

  • wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe,
  • usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych,
  • warunki dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.