Warto zwrócić uwagę na publikację kilku rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych, które dotyczą cudzoziemców przebywających na terytorium Unii Europejskiej.

Są to m.in. rozporządzenia:

 • z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (Dz.U. z 23 kwietnia 2014 r. poz. 519),
 • z 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r. poz. 532),
 • z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie (Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r. poz. 533),
 • z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony (Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r. poz. 534),
 • z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa (Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r. poz. 535),
 • z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz.U. z 29 kwietnia 2014 r. poz. 554),
 • z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 560),
 • z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 562),
 • z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 563),
 • z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 566),
 • z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 568),
 • z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 569).

Wszystkie przepisy weszły w życie 1 maja 2014 r