W Dz.U. z 6 maja 2014 r. pod poz. 576 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Okres obowiązywania przepisów zmienianego rozporządzenia przedłużono z 30 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

To samo dotyczy opublikowanego w Dz.U. z 6 maja 2014 r. pod poz. 577 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie 30 czerwca 2014 r.