W Dz.U. z 15 kwietnia 2014 r. pod poz. 486 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczą przede wszystkim utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego (dalej: KPK) przy centralnej ewidencji pojazdów, którą prowadzi minister spraw wewnętrznych. KPK umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi — w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.

Krajowe podmioty uprawnione (w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań) to: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy celne i Straż Graniczna.

Wymiana informacji następuje w związku z popełnieniem przewidzianych naruszeń. W szczególności chodzi o ułatwienie identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim UE na terytorium RP lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w RP na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Naruszenia objęte wymianą informacji to:

  • niestosowanie się do ograniczenia prędkości,
  • niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci,
  • niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu,
  • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, a także po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego,
  • niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych,
  • wykorzystywanie drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
  • korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Informacja ta może być istotna dla tych instytucji kultury, które organizują różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki. Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2014 r.