W Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r. pod poz. 559 opublikowano Ustawę z 25 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany dotyczą przede wszystkim wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje m.in. rodzicom i opiekunom dzieci z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 18 (lub — jeśli się uczy — do 25 lat) legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie ma docelowo wynosić 1300 zł miesięcznie. Jednak wprowadzono też przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wysokość świadczenia to:

  • 800 zł miesięcznie — od 1 maja do 31 grudnia 2014 r.,
  • 1200 zł miesięcznie — od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Ustawa weszła w życie 1 maja 2014 r.