W Dz.U. z 8 maja 2014 r. pod poz. 584 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Reguluje ono zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), w tym:

  • zakładanie konta na ePUAP,
  • warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

Rozporządzenie weszło w życie 11 maja 2014 r.