W Dz.U. z 12 maja 2014 r. pod poz. 598 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia).

Nowelizacja zawiera szereg obszernych zmian, które dotyczą m.in.:

 • zatrudniania cudzoziemców,
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego między Polską a innymi państwami,
 • prowadzenia na terytorium Polski działalności w zakresie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (na podstawie akredytacji udzielonej przez ministra pracy),
 • grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy przyznawanych pracodawcy przez starostę (art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia),
 • przyznawanego pracodawcy przez starostę świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, a także osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną (art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia),
 • refundacji pracodawcy przez starostę kosztów składek ZUS za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia),
 • wynagrodzenia przyznawanego przez starostę pracodawcy, który zatrudnił skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia (art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia),
 • pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (rozdział 11b),
 • programu Aktywizacja i Integracja, programów regionalnych, zlecania działań aktywizacyjnych (rozdziały: 12a, 13b i 13c), a także dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30. roku życia (rozdział 13d).

Zmiany wprowadzono też w m.in. ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Uchylono w nich przepisy nakazujące traktowanie jako przychodu środków zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia (uchylono: pkt 5b w art. 12 ust. 1 updop oraz pkt 13 w art. 14 ust. 2 updof).

Nowelizacja weszła w życie, z wyjątkami, 27 maja 2014 r. Część jej przepisów wchodzi natomiast w życie:

 • 1 lipca 2014 r. (m.in. w zakresie dofinansowania prac interwencyjnych),
 • 1 stycznia 2015 r. (m.in. w zakresie dysponowania środkami z Funduszu Pracy przez marszałka województwa na realizacje programów promocji i aktywizacji zatrudnienia).