W Dz.U. z 16 czerwca 2014 r. pod poz. 782 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warto pamiętać, że do udostępniania informacji publicznej zobowiązano władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym m.in. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Przepisy te dotyczą więc także instytucji kultury jako państwowych lub samorządowych osób prawnych.