W Dz.U. z 30 czerwca 2014 r. pod poz. 870 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dotyczy ono kart parkingowych, które wydaje się:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki i trzeba go złożyć do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Natomiast z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 26 czerwca 2014 r. poz. 843) wynika, że opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Obydwa rozporządzenia weszły w życie 1 lipca 2014 r.