W Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. pod poz. 849 i 851 opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 14 i 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych jednolitych tekstów ustaw.

Ogłoszono teksty jednolite ustaw:

  • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Poprzedni tekst jednolity tej ustawy opublikowano w Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 i był zmieniany 9 razy;
  • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Poprzedni tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym opublikowano w Dz.U. z 2011 r. (nr 74, poz. 397) i był on zmieniany aż 22 razy.