W Dz.U. z 16 czerwca 2014 r. pod poz. 784 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Warto pamiętać, że rozporządzenie to zastępuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. nr 224, poz. 1345).

Z nowego rozporządzenia wynika m.in., że przygotowanie pedagogiczne potwierdzają dokumenty:

  • ukończenia studiów wyższych albo studiów wyższych zawodowych na kierunku lub specjalności przygotowującej do nauczania w szkołach artystycznych, jeżeli program studiów obejmował przygotowanie pedagogiczne, lub
  • ukończenia studium pedagogicznego w uczelni artystycznej albo w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, lub
  • ukończenia kursu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, lub
  • ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, lub
  • ukończenia studiów podyplomowych.

Poza tym, nauczyciele szkół artystycznych (i innych wymienionych wyżej placówek) zatrudnieni na dzień 1 lipca 2014 r.:

  • zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą nadal nauczać w szkołach i w placówkach kształcenia artystycznego, w zakresie określonym w takim zwolnieniu,
  • którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek lub specjalność za zbliżoną do nauczanego przedmiotu lub do rodzaju prowadzonych zajęć zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w zakresie określonym w uznaniu,
  • na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania tego samego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub w danym rodzaju placówki kształcenia artystycznego.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2014 r.