W Dz.U. z 30 czerwca 2014 r. pod poz. 861 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) — dalej: rozporządzenie.

Po informacje z KRK instytucje kultury mogą sięgać jako pracodawcy, w przypadku gdy zatrudniają pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych. Ma to także znaczenie, gdy istnieje potrzeba ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z KRK wynosi 30 zł, a w razie złożenia wniosku o wydanie takiej informacji lub zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego — 20 zł.
Opłatę za wydanie tej informacji wnosi się:

  • w formie znaków opłaty sądowej,
  • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo
  • na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poprzednio opłaty wynosiły 50 zł (za informację o osobie) i 100 zł (za informację o podmiocie zbiorowym). Dlatego osobom Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2014 r. i instytucjom, które wniosły opłatę przed 1 lipca 2014 r., a informację z KRS uzyskały po tym dniu, zwraca się różnicę pomiędzy opłatą wniesioną a opłatą w podanej wyżej wysokości. Z § 10 rozporządzenia wynika, że różnicę tę zwraca się wnoszącemu, co oznacza, że zwrot następuje z urzędu.
Natomiast w Dz.U. z 26 czerwca 2014 r. pod poz. 841 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 1 lipca 2014 r.