W Dz.U. z 2 lipca 2014 r. pod poz. 882 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Zmiany dotyczą zasad wypełniania świadectw w szkołach, w których przedmiotów uzupełniających nie wpisuje się w części świadectwa dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. Opublikowano też wzory tych świadectw.

Rozporządzenie weszło w życie 3 lipca 2014 r. z mocą od 23 czerwca 2014 r.