W Dz.U. z 10 lipca 2014 r. pod poz. 915 opublikowano Ustawę z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Ustawa reguluje sposób informowania o cenach towarów i usług, z tym że obowiązek w tym zakresie nałożono na przedsiębiorców, czyli podmioty określone w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi tu m.in. o osoby prawne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Ustawa przewiduje m.in., że w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
Jeśli przedsiębiorca obniżył cenę, powinien też uwidocznić informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków określonych w ustawie, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną nawet do 20 000 zł.
Nowy akt prawny zastąpił Ustawę z 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz.U. z 21 marca 2013 r. poz. 385) i wszedł w życie 25 lipca 2014 r.