W Dz.U. z 1 sierpnia 2014 r. pod poz. 1025 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa ta reguluje:

  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady zwrotu tych kosztów,
  • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.