W Dz.U. z 30 lipca 2014 r. pod poz. 1009 opublikowano Oświadczenie Rządowe z 29 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016, podpisanym w Krakowie 6 maja 2014 r.

Program jest konsekwencją postanowień art. 15 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze 30 września 2003 r. Program, którego treść opublikowano w Dz.U. z 30 lipca 2014 r. pod poz. 1008, reguluje kwestie dotyczące:

  • wizyt studyjnych i pobytów specjalistów w sprawach kultury,
  • festiwali, teatru, muzyki, sztuk wizualnych, kinematografii,
  • literatury i bibliotek,
  • muzeów i galerii,
  • projektów wystawienniczych,
  • dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci i tradycyjnej kultury ludowej,
  • prezentacji kultury mniejszości narodowych,
  • współpracy w ramach inicjatyw wielostronnych,
  • warunków organizacyjnych i finansowych.

Program wszedł w życie z dniem podpisania, tj. 6 maja 2014 r., i obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.