W wyroku z 23 lipca 2014 r. (sygn. akt II FSK 3257/12) NSA uznał, że brak skutecznego zawiadomienia strony o rozprawie powoduje, że stronę postępowania pozbawiono możliwości obrony jej praw, skoro po rozprawie został ogłoszony niekorzystny dla niej wyrok.

W rozpatrywanej sprawie strona postępowania nie otrzymała przesyłki zawierającej zawiadomienie o rozprawie, mimo że stawiała się na poczcie i odbierała inne przesyłki. Stało się tak wyłącznie z winy poczty. Stronę pozbawiono tym samym możliwości obrony.

Jak stwierdził NSA, pozbawienie możliwości obrony swych praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek uchybień procesowych nie może brać udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku w danej instancji.

Zdaniem sądu pojęcie „pozbawienie możności obrony swych praw” należy rozumieć ściśle.

W konsekwencji, pozbawienie strony możności obrony jej praw powoduje nieważność postępowania, między innymi w sytuacji niezawiadomienia strony (działającej osobiście, niereprezentowanej w procesie przez pełnomocnika) o terminie rozprawy poprzedzającej wydanie zaskarżonego wyroku (podobnie orzekł NSA w wyroku z 26 listo-pada 2013 r., sygn. akt I OSK 2668/13).