W Dz.U. z 5 września 2014 r. pod poz. 1195 opublikowano Ustawę z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną albo grupa tych podmiotów.

Adresatem petycji może być:

 • organ władzy publicznej (organy państwowe lub samorządowe),
 • organizacja lub instytucja społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (np. fundacja lub stowarzyszenie realizujące zadania zlecone przez gminę).

Petycję można złożyć w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie np.:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcie rozstrzygnięcia lub
 • innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję trzeba złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powinna ona zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, np. dyrektora instytucji kultury),
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Ustawa wejdzie w życie 6 września 2015 r.