W Dz.U. z 28 sierpnia 2014 r. pod poz. 1139 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Do wykazu tych organizacji dodano Fundację Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym „Dioptria” w Śniatowej.

Rozporządzenie weszło w życie 12 września 2014 r.