W Dz.U. z 3 września 2014 r. pod poz. 1171 opublikowano Ustawę z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Ordynacja podatkowa.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Miejscem świadczenia takich usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Do ustawy o VAT w dziale XII dodano rozdział 6a regulujący zasady procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami.

Ustawa w zdecydowanej większości zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.