Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym dotacji celowej na wyposażenie szkół.

W Dz.U. z 15 września 2014 r. pod poz. 1219 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie określa:

  • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej MKiDN informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;
  • tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia jej wykorzystania.

Rozporządzenie weszło w życie 16 września 2014 r.