W Dz.U. z 29 sierpnia 2014 r. pod poz. 1146 opublikowano Ustawę z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowany ch w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa o zasadach realizacji programów).

Ustawa o zasadach realizacji programów określa:

 • zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i polityki oraz
 • tryb współpracy między tymi podmiotami.

W ustawie o zasadach realizacji programów zawarto m.in. regulacje dotyczące:

 • systemu realizacji programu operacyjnego (m.in. krajowego lub regionalnego) — zawiera on warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych (zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje),
 • systemu instytucjonalnego — obejmują one m.in. zadania instytucji zarządzającej, zasady powierzania zadań instytucji pośredniczącej lub wdrażającej,
 • desygnacji, której podlegają: instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca i instytucja wdrażająca lub krajowy kontroler albo wspólny sekretariat,
 • przepływów finansowych i systemu rozliczeń projektu,
 • kontroli i audytu programu operacyjnego,
 • pomocy publicznej,
 • instrumentów finansowych,
 • realizacji programów objętych dofinansowaniem, a także zasad wyboru projektów do dofinansowania,
 • procedury odwoławczej.

Ustawa o zasadach realizacji programów wprowadza też zmiany w wielu innych aktach prawnych. W ustawie z:

 • 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1, który określa zwolnienia przedmiotowe, dodano pkt 53a. Wolne od podatku są więc przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot — w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego;
 • 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: udpp) zmiany dotyczą m.in. poszerzenia form współpracy organizacji z samorządami o porozumienia albo umowy o partnerstwie, o których mowa w ustawie o zasadach realizacji programów (art. 5 ust. 2 pkt 7 udpp);
 • 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dodano dział IIIa, który dotyczy realizacji działań finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiany dotyczą m.in. rodzajów środków publicznych, organów właściwych do wydawania decyzji w odniesieniu do niepodatkowych należności budżetowych, płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, umów o dofinansowanie projektu, rozliczenia środków itd.

Ustawa o realizacji programów weszła w życie 13 września 2014 r.