W Dz.U. z 3 października 2014 r. pod poz. 1328 opublikowano Ustawę z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany dotyczą m.in. przedmiotowego zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zmianie zwolnieniem od podatku objęto otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z:

  • przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz
  • postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (o ten punkt rozszerzono zakres obowiązującego przedtem zwolnienia).

Przepis ten w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. (art. 14 nowelizacji).

Nowelizacja w tym zakresie weszła w życie 4 października 2014 r.