W Dz.U. z 8 września 2014 r. pod poz. 1200 opublikowano Ustawę z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa reguluje zasady:

  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
  • kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach,
  • prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
  • a także sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Przez charakterystykę energetyczną należy w tym przypadku rozumieć zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Przewidziano też szereg przepisów przejściowych, m.in.:

  • do spraw wszczętych i niezakończonych przed 9 marca 2015 r. związanych z przekazywaniem i sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej stosuje się przepisy dotychczasowe,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej wydane na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zachowują ważność z upływem okresu, na który zostały wydane.

Ustawa wejdzie w życie 9 marca 2015 r.