W Dz.U. z 3 października 2014 r. pod poz. 1328 opublikowano Ustawę z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany obejmują m.in. przepisy Ustawy z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (dalej: kks). Uściślono, że użyte w kks określenia: „sprawozdanie finansowe”, „opinia” oraz „raport” mają znaczenie nadane im w Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Poza tym, wprowadzono nowy art. 80b kks, który jest szczególnie ważny dla instytucji kultury. Z przepisu tego wynika, że kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.