W Dz.U. z 14 października 2014 r. pod poz. 1385 opublikowano Umowę między Rządem RP a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisaną w Belgradzie 24 października 2013 r.

Umowa reguluje zasady współpracy między obydwoma państwami w zakresie:

  • kultury, literatury, kinematografii, teatru i tańca, bibliotek, muzeów, archiwów, dziedzictwa kulturowego, współpracy szkół artystycznych, a także praw autorskich,
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, młodzieży i sportu,
  • środków masowego przekazu, współpracy na forum organizacji międzynarodowych oraz kontaktów regionalnych i lokalnych.

Umowa weszła w życie 10 września 2014 r. (oświadczenie rządowe z 2 września 2014 r. opublikowane w Dz.U. z 14 października 2014 r. pod poz. 1386).