W Dz.U. z 12 listopada 2014 r. pod poz. 1563 opublikowano Ustawę z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej: updof, dodano art. 45ba, zgodnie z którym formularze podatkowe: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli na podstawie updof informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie podatku PIT-40 płatnik sporządza za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, formularze te, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, można złożyć w formie papierowej. Formularze w wersji papierowej składa się do końca stycznia następnego roku.

Zmiany dotyczą też instytucji kultury, a więc podmiotu podlegającego przepisom Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. poz. 851 ze zm.), dalej: updop. Przygotowywane zeznania CIT-8 instytucja kultury składa w wersji elektronicznej. Natomiast jeśli spełnia ona określone wyżej warunki do złożenia formularzy PIT w wersji papierowej, może również złożyć w tej wersji swój CIT-8.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych poniesionych strat) od 1 stycznia 2014 r. Poza tym, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, stosują nowe przepisy do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r.