W Dz.U. z 2 grudnia 2014 r. pod poz. 1696 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Załącznik do rozporządzenia określa kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Ponadto opublikowano dwa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2014 r.:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 1 grudnia 2014 r. poz. 1684),
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 2 grudnia 2014 r. poz. 1698).

Obydwa rozporządzenia wejdą w życie 1 lipca 2015 r.