W Dz.U. z 25 listopada 2014 r. pod poz. 1644 opublikowano Ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dotyczy ona zmian w art. 27f updof, czyli tzw. ulgi prorodzinnej. Określono kwotowo ulgę przysługującą w zależności od liczby dzieci. Kwota ulgi podlega odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Ulgę prorodzinną odlicza się od podatku obliczonego według skali podatkowej, tj. określonej w art. 27 updof. Nie mogą z niej więc skorzystać np. podatnicy podatku liniowego.

Co ważne, jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu tej ulgi w zeznaniu, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą do odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Różnica ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach PIT. Kwota tej różnicy jest wolna od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 140 updof). Ponadto, kwotę tej różnicy traktuje się na równi z nadpłatą podatkową.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od 1 stycznia 2014 r.