W Dz.U. z 27 listopada 2014 r. pod poz. 1662 opublikowano Ustawę z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (dalej: ustawa wprowadzająca).

Ustawa wprowadzająca nowelizuje wiele innych ustaw, w tym podatkowe, Kodeks pracy, ustawę o ochronie danych osobowych itd.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W updof wprowadzono ważne zmiany dotyczące ustalania przychodu u pracowników używających samochodów służbowych do celów prywatnych.

Do art. 12 updof dodano ust. 2a–2c, zgodnie z którymi wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się jako ryczałt w wysokości uzależnionej od pojemności silnika. Jeśli zaś pracownik wykorzystuje taki samochód przez część miesiąca, to przychód z tytułu używania samochodu ustala się w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu za 1 dzień.

Ponadto, w ramach zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 updof dodano pkt 14a, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W updop do art. 12 dodano ust. 3g–3i, które dotyczą powstawania przychodu w razie pobrania wpłaty na poczet dostaw. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do 20. dnia:

  • pierwszego miesiąca roku podatkowego,
  • miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej (w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej)

– zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Wybór tego sposobu ustalania daty powstania przychodu dotyczy też lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi o rezygnacji z niego naczelnika urzędu skarbowego.

Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Ochrona danych osobowych

W Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 3 września 2014 r. poz. 1182 ze zm.), dalej: ustawa, wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Regulują to nowo dodane przepisy art. 36a–36c ustawy.

Nowością jest, że do zadań ABI należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (m.in. poprzez opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych), a także prowadzenie rejestru zbiorów danych, które przetwarza administrator danych. Administrator danych ma obowiązek zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w ciągu 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Zasady tego zgłaszania regulują nowe przepisy: art. 46b–46f ustawy.

Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

System ubezpieczeń społecznych

W Ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 4 grudnia 2013 r. poz. 1442 ze zm.) wprowadzono zmiany obejmujące przekazywanie przez płatnika składek do ZUS imiennych raportów miesięcznych, tj. przepisów art. 41 ustawy. Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia płatnika z obowiązku sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

Kodeks pracy

W Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502), dalej: kp, m.in. do art. 229 dodano ust. 11 i 12. Zgodnie z nowymi przepisami wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane do pracy:

  • ponownie u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (tę zasadę stosuje się także odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie będą przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (do art. 229 kp dodano ust. 4a).

Przepisy te wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r., jednak warto pamiętać, że:

  • przepisów w tym brzmieniu nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1 kwietnia 2015 r.,
  • stosuje się przepisy dotychczasowe do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem.