W Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. pod poz. 1967 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z podstawy wymiaru składek wyłączono środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych (na podstawie odrębnych przepisów), z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2015 r.