W Dz.U. z 7 stycznia 2015 r. pod poz. 19 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Zmiany dotyczą wymogów zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych. Spośród trzech takich wymogów zmieniono ten dotyczący zatrudniania pracowników. Chodzi o zatrudnienie co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzącego działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę. Przed zmianą można było także zatrudnić minimum jednego bibliotekarza dyplomowanego.

Ponadto, do wykazu bibliotek naukowych zaliczono również Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Zmieniono też punkty 9 i 10 tego wykazu i obecnie do bibliotek naukowych należą:

  • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych na podstawie dotychczasowych przepisów w ciągu 4 lat od 22 stycznia 2015 r. (czyli od dnia wejścia w życie rozporządzenia) dostosują swoją działalność do wspomnianego wyżej wymogu zatrudnienia odpowiedniego pracownika.