W Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. pod poz. 1888 opublikowano Ustawę z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego.

Nowelizacja wprowadza zmiany, które również wejdą w życie 1 marca 2015 r., a dotyczą m.in. dwóch kwestii:

  • dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych,
  • z dniem 1 marca 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.