W Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. pod poz. 1877 opublikowano Ustawę z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dalej: nowelizacja.

Zmiany dotyczą m.in. Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którą w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy (dotyczące podstawy odpisu podstawowego), należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (art. 2 nowelizacji).

Natomiast w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2015 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego tych osób (art. 5 nowelizacji). Ponadto, wielkość wynagrodzeń m.in. w państwowych instytucjach kultury, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach niektórych programów, nie może przekroczyć w 2015 r. wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 r. (art. 14 nowelizacji).

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.