Opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów ustaw.

W Dz.U. z 22 stycznia 2015 r. opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustaw o:

  • zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (poz. 111),
  • świadczeniach rodzinnych (poz. 114),
  • systemie ubezpieczeń społecznych (poz. 121).

Ponadto opublikowano też Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustaw:

  • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 16 stycznia 2015 r. poz. 86),
  • o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 19 stycznia 2015 r. poz. 90),
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 26 stycznia 2015 r. poz. 133),
  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27 stycznia 2015 r. poz. 139),
  • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 28 stycznia 2015 r. poz. 149),
  • o kierujących pojazdami (Dz.U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 155),
  • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 5 lutego 2015 r. poz. 184).