W Dz.U. z 2 lutego 2015 r. pod poz. 174 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Rozporządzenie określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, które stanowią pomoc publiczną.

Zwolnienia wprowadza się w drodze uchwał rad gmin (art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Pomocy takiej można udzielać m.in. jako pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, tj. na cele i działania określone w art. 53 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., s. 1), czyli:

  • muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, opery, sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury, organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne;
  • materialne zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym wszelkie formy ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego, obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne;
  • dziedzictwo naturalne związane z dziedzictwem kulturowym lub jeśli zostały formalnie uznane za dziedzictwo kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne państwa członkowskiego;
  • niematerialne zasoby dziedzictwa kulturowego w dowolnej formie, w tym zwyczaje ludowe i rękodzieło;
  • wydarzenia i spektakle kulturalne lub związane ze sztuką, festiwale, wystawy i inne podobne działania związane z kulturą;
  • edukacja kulturalna i artystyczna, promowanie lepszego zrozumienia znaczenia ochrony i propagowania różnorodnych form wyrazu kulturowego za pośrednictwem programów edukacyjnych oraz zwiększających świadomość społeczeństwa, m.in. przy zastosowaniu nowych technologii,
  • tworzenie, redagowanie, produkcja, dystrybucja, digitalizacja i publikacja utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.

Pomoc jest skierowana do przedsiębiorców i zależy m.in. od nieprzekroczenia odpowiedniej dla danej kategorii pomocy intensywności lub wartości pomocy. Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem zgłoszenia.

Rozporządzenie weszło w życie 17 lutego 2015 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.