W Dz.U. z 10 marca 2015 r. pod poz. 337 opublikowano Ustawę z 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury. Ustawa ta określa zasady i tryb przekształcania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

W państwową instytucję kultury może zostać przekształcona spółka prowadząca działalność z wykorzystaniem dóbr kultury, z których korzystanie w sposób nienastawiony na osiągnięcie zysku leży w interesie publicznym w celach:

  • trwałej ochrony dóbr kultury,
  • upowszechniania dóbr kultury ze względu na znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz walory estetyczne i poznawcze,
  • udostępniania dóbr kultury do celów działalności artystycznej lub edukacyjnej.

Państwowa instytucja kultury utworzona w tym trybie, z dniem przekształcenia, wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcana spółka, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed dniem przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Co ważne, pracownicy przekształcanej spółki stają się, z dniem przekształcenia, pracownikami utworzonej instytucji kultury, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. Natomiast na dyrektora utworzonej instytucji kultury szef resortu kultury powoła prezesa zarządu przekształcanej spółki, który zajmuje to stanowisko do czasu powołania dyrektora utworzonej instytucji kultury albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybach przewidzianych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Ustawa zmienia też ustawę o działalności kulturalnej (dodano art. 25a). Zmiana dotyczy instytucji kultury utworzonej w wyniku połączenia instytucji kultury, ich podziału albo przekazania instytucji kultury do prowadzenia innemu organizatorowi.

W takiej sytuacji instytucja kultury wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była łączona, dzielona albo przekazywana instytucja, bez względu na charakter prawny tych stosunków. W szczególności pozostaje ona podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przyznano tej instytucji przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Natomiast w przypadku likwidacji instytucji kultury, organizator likwidowanej instytucji wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była likwidowana instytucja, bez względu na charakter prawny tych stosunków. W szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane instytucji przed jej likwidacją.

Ustawa weszła w życie 25 marca 2015 r.