W Dz.U. z 27 marca 2015 r. pod poz. 443 opublikowano Ustawę z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą m.in. pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowelizacją, rozszerzono katalog obiektów, na budowę których nie wymaga się pozwolenia na budowę. Pozwolenia tego nie wymaga więc m.in. budowa:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków przeznaczonych do rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Dla instytucji kultury istotna jest zmiana, zgodnie z którą pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego). Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z uwzględnieniem przypadków, gdy pozwolenie nie jest wymagane. Przed zmianą przepisów musiała to być decyzja ostateczna (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego).

Zmiany obejmują także art. 30 Prawa budowlanego, który dotyczy zgłoszenia budowy. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł w tym terminie sprzeciwu. Właściwy jest w tym przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego określony w art. 80 Prawa budowlanego (m.in. starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego).

Nowelizacja wprowadziła też przepisy, zgodnie z którymi w razie (art. 30 ust. 5b i 5c Prawa budowlanego):

  • nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia,
  • konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia — wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Nowelizacja wejdzie w życie 28 czerwca 2015 r.