W Dz.U. z 4 maja 2015 r. pod poz. 605 opublikowano Ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo zamówień publicznych (dalej: nowelizacja).

W zakresie VAT zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu określania proporcji, tj. zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej określonego w ust. 2a–2h dodanych do art. 86 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Chodzi o nabycie towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o VAT. W przypadku gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę VAT naliczonego do odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, który określono jako „sposób określenia proporcji”.

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. W celu obliczenia VAT naliczonego przyjmuje się w tym przypadku dane za poprzedni rok podatkowy. Natomiast podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza przyjmuje w celu obliczenia VAT naliczonego dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Prognozę taką stosuje się też wtedy, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy są niereprezentatywne. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W tym przypadku po zakończeniu roku podatkowego trzeba dokonać korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 90c ustawy o VAT.

Inne zmiany w ustawie o VAT dotyczą m.in. kaucji gwarancyjnych.

Natomiast w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zmiany wprowadzono do art. 91 ust. 3a pzp. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę VAT, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o VAT. Składając ofertę, wykonawca informuje zamawiającego o tym, że jej wybór będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty VAT.
W poprzedniej wersji tego przepisu VAT trzeba było doliczać jedynie w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponadto, zmiany dotyczą też przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że może on zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W tym przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku w VAT, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się VAT, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., jednak przepisy dotyczące korekty VAT naliczonego obliczanego proporcją zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.