W Dz.U. z 28 kwietnia 2015 r. pod poz. 579 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 kwietnia 2015 r. zmieniające opublikowano rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie dotyczy m.in. określenia oddzielnego podziału środków na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-ROW) — Dz. Urz. UE L nr 277 z 21 października 2005 r., s. 1 ze zm.

Zmianie uległa wielkość środków przyznanych na działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Warto pamiętać, że kwestie związane z tym działaniem określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 501 ze zm.). Pomoc w tym programie może otrzymać m.in. gmina, a także instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.