W Dz.U. z 24 kwietnia 2015 r. pod poz. 566 opublikowano Ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie postępowania z dokumentacją powstającą w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także dokumentacji napływającej do nich.

Dokumentację stanowiącą materiały archiwalne trzeba będzie przekazywać do właściwego archiwum państwowego niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia.

Dokumentację inną, tj. niearchiwalną, można brakować:

  • za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda taka nie jest wymagana,
  • po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.

Poza tym materiały archiwalne trzeba przekazać do archiwum państwowego, jeśli organ lub jednostka trwale zaprzestanie swojej działalności. Dokumentację niearchiwalną przekazuje się w takiej sytuacji podmiotowi przejmującemu obowiązki.

Nowelizacja określa też zasady prowadzenia kontroli przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Ustawa wejdzie w życie 1 listopada 2015 r.