W Dz.U. z 23 kwietnia 2015 r. pod poz. 561 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Jest to bardzo obszerny akt prawny określający wzory kilkuset formularzy sprawozdawczych. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • DG-1 — meldunek o działalności gospodarczej,
 • F-01/dk — kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury,
 • F-01/I-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
 • F-02 — sprawozdanie finansowe,
 • F-02/dk — roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury,
 • F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych,
 • H-01s — sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej,
 • I-01 — sprawozdanie o nakładach na środki trwałe,
 • K-01 — sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej,
 • K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej,
 • K-03 — sprawozdanie biblioteki,
 • K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej,
 • K-06 — sprawozdanie z produkcji i usług filmowych,
 • K-07 — sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy,
 • K-08 — sprawozdanie kina,
 • K-09 — sprawozdanie z organizacji imprez masowych,
 • K-10 — sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków,
 • Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • Z-05 — badanie popytu na pracę,
 • Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,
 • Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy,
 • KK-1 — roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach,
 • KN-1 — działalność archiwalna.

Rozporządzenie weszło w życie 8 maja 2015 r.