W Dz.U. z 8 czerwca 2015 r. pod poz. 766 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na jego mocy zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów, które zostały zaciągnięte na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielone przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów.

Zaniechanie to nastąpi, gdy:

  • zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowiono na m.in. nieruchomości lub spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego, w związku z zaciągnięciem przez osoby fizyczne kredytu na własne cele mieszkaniowe,
  • osoby fizyczne, których zobowiązanie z tytułu kredytu uległo umorzeniu, nie skorzystały z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

Zaniechanie obejmuje też świadczenie otrzymane przez osoby fizyczne z tytułu umowy wspomnianego kredytu i zabezpieczonego hipotecznie w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.
Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 czerwca 2015 r.