W Dz.U. z 19 maja 2015 r. pod poz. 691 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Przypominam, że osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową i kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Nowy wzór karty obowiązuje od 3 czerwca 2015 r.